Van de redactie | 27-05-2020
TUBBERGEN - Begin 2020 heeft de Raad van Tubbergen de startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) vastgesteld.

Het CDA Tubbergen wil duidelijkheid scheppen over de forse opgave en samen met de inwoners kijken welke initiatieven op welke plekken mogelijk zijn. "Dit om zoveel mogelijk lokale initiatieven te ontplooien en geen valse verwachtingen te wekken", aldus Hubert Stevelink (CDA). 

In de RES Twente is het doel van de keuzes die de gemeente Tubbergen maakt op het gebied van duurzame energie-opwekking weergegeven, dit om te kunnen voldoen aan de energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord.

Hubert Stevelink licht namens het CDA Tubbergen toe: “Afgelopen maand is het conceptbod voor de RES Twente bekendgemaakt, dit als eerste stap op weg naar een energie neutrale regio in 2050. Maar de inwoners zijn de afgelopen periode onvoldoende geïnformeerd over het proces en nog niet in de gelegenheid gesteld om te participeren. Betrokkenheid van inwoners in de opgave in deze energietransitie is essentieel omdat ons landschap er de komende jaren anders uit gaat zien, met name door windmolens en zonnevelden. Daarnaast is energiebesparing nodig.”

"Wat het CDA Tubbergen betreft is het daarom van groot belang om in de komende periode duidelijkheid te scheppen over de forse opgave en om samen met onze inwoners te kijken welke initiatieven op welke plekken mogelijk zijn. Dit om zoveel mogelijk lokale initiatieven te ontplooien en geen valse verwachtingen te wekken."

Stevelink kwam daarom namens het CDA met een motie waarin het college opdracht kreeg om op korte termijn een duidelijk communicatie- en participatieplan op te stellen dat beschrijft wanneer en hoe de inwoners van de gemeente Tubbergen betrokken worden bij de totstandkoming van de RES 1.0.
"Na de directe harde toezegging van de wethouder dat dit voor 1 september naar de gemeenteraad wordt toegezonden werd de motie in principe overbodig en daardoor uiteindelijk ook niet in stemming gebracht, het doel was immers bereikt. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat een evaluatie plaats vindt in december 2020 en april 2021 over de voortgang van de betrokkenheid van onze inwoners. We hebben het vertrouwen in de wethouder dat ze hier invulling aan gaat geven", aldus Stevelink.

"De RES 1.0 moet op 1 juli 2021 klaar zijn, er zit dus druk op het proces. Dit mag wat het CDA Tubbergen betreft echter niet ten koste gaan van de participatie met de inwoners. Voor het slagen van de RES is communicatie met onze inwoners cruciaal en hier moeten we als gemeente en regio vol op inzetten.”
Volg ons